"Choose a job you love and you’ll never have to work a day in your life." (Confucius)
"Het geheim van succes is in eerste instantie: er klaar voor zijn." (Henry Ford)
"Choose a job you love and you’ll never have to work a day in your life." (Confucius)

Plusdocument Droomloopbaan

De negen aandachtspunten:


1 Waarom?

Droomloopbaan stelt zich tot doel om alle leerlingen een plusdocument mee te geven. Hiermee willen wij bereiken dat de leerling zijn of haar unieke kanten kan laten zien en dat als nadrukkelijke aanvulling op het diploma en de cijferlijst, die als documenten immers vooral een weerslag zijn van de cognitieve ontwikkeling van het kind. De leerling kan het plusdocument gebruiken in de buitenwereld buiten de school, bijvoorbeeld voor een vervolgopleiding, een stage- of werkplek, een bijbaan of bijzondere activiteit. Hiermee staan de perspectieven ‘leerling’ en ‘samenleving’ centraal, niet het perspectief ‘school’.


2 Voor wie?
Het plusdocument is bedoeld voor alle leerlingen die de school verlaten en (bijzondere) extra dingen hebben gedaan of geleerd naast het verplichte curriculum en deze vermeld willen hebben. We hopen dat het plusdocument door de leerlingen ook echt als een echte meerwaarde wordt ervaren.


3 Wat?

Op dit moment zullen op het plusdocument ten hoogste zes bijzondere activiteiten geplaatst worden. Vooralsnog is voor dit beperkte aantal gekozen om zodoende tot een selectie van daadwerkelijk bijzondere zaken te komen. Geëvalueerd zal worden of deze begrenzing voldoende ruimte biedt.
Het idee is dat de leerling in overleg met de mentor bepaalt welke activiteiten op het plusdocument komen, zolang deze maar uitgevoerd zijn in de tijd van inschrijving aan de school.
Op het plusdocument komen ‘prestaties die naast het verplichte curriculum’ zijn uitgevoerd. Dat kunnen cognitieve programma’s zijn die niet op de cijferlijst terecht komen, maar ook aspecten van persoonlijke ontwikkeling, burgerschap, competenties en vaardigheden. Het kunnen schoolgebonden, schoolgerelateerde of door de school gefaciliteerde activiteiten zijn zoals het Junior Honoursprogramma Hanzehogeschool, Cambridge English, Masterclass Pedagogische Wetenschappen, maar ook niet-schoolgebonden activiteiten zoals bijvoorbeeld hockeytrainer C1. Persoonlijke ontwikkeling kan een plek krijgen zoals deelname als assistent aan een brugklaskamp, of lidmaatschap van de MR. Ook voor bijzondere talenten en prestaties is een plek, zolang deze echter wel met een tastbare prestatie getoond kunnen worden.
Samengevat kun je zeggen dat er activiteiten op het plusdocument komen waarvan de leerling vindt dat die toegevoegde waarde hebben voor zijn of haar presentatie aan de buitenwereld.
Competenties worden waar mogelijk opgenomen bij de activiteiten die op het plusdocument staan vermeld. Ook de hoeveelheid bestede tijd wordt vermeld op het plusdocument. De school gaat ervan uit dat alleen activiteiten die met goed gevolg zijn afgerond, worden opgenomen.


4 Eigenaarschap?

Ook al ligt het eigenaarschap van het plusdocument bij de school, de vulling daarvan is nadrukkelijk een gedeelde verantwoordelijkheid van school en leerling. De school valideert en geeft het document uit, maar van de leerling wordt een actieve bijdrage verwacht aan het opbouwen en aanleveren van de informatie (de activiteiten) voor het plusdocument.


De school hecht eraan op deze wijze de leerlingen medeverantwoordelijk te maken en te houden voor de presentatie van wat uiteindelijk hun eigen unieke persoonlijkheid is.


5 Wijze van verzamelen?

Ons plusdocument is geïntegreerd in het digitale portfolio van “mijndigiport” binnen Droomloopbaan. In dit portfolio verzamelt de leerling informatie. De leerling is eigenaar van het portfolio. Het portfolio is niet verbonden aan het schooladministratiepakket, maar biedt wel toegang tot de buitenwereld, te bepalen door de leerling. Het portfolio Droomloopbaan kan drie types cv’s produceren: één t.b.v. werk of scholing, één t.b.v. LOB en één als plusdocument. Het initiatief voor de aan te dragen activiteiten voor het plusdocument ligt bij de leerling, overigens wel daartoe uitgenodigd door de mentor.


6 Validering?

Op het plusdocument worden alleen activiteiten opgenomen op die voldoende onderbouwd, geautoriseerd of gevalideerd zijn. De verantwoordelijkheid om dit vast te stellen ligt bij de school. Het moet gebaseerd worden op door de leerling aangeleverde bewijslast. Leerling en mentor bespreken de keuze van de leerling. In die dialoog kan de mentor ook een kwaliteitscheck uitvoeren. Tevens gaat de mentor na of omvang, omschrijving en focus (zie vorm) correct zijn. De directeur valideert door de ondertekening van het plusdocument.


7 Vorm?
(informatierijkdom en uitstraling)
De school geeft het plusdocument aan de leerling mee op een document van enkele pagina’s met serieuze, formele uitstraling. Directeur en leerling ondertekenen. Op het plusdocument worden op het voorblad samenvattend de maximaal zes gekozen activiteiten genoemd en de vermelding dat ‘de leerling heeft aangetoond naast het verplichte curriculum deze prestaties te hebben geleverd’. Op de vervolgbladen worden per activiteit de volgende aspecten vermeld: benaming activiteit; periode; studielast; autoriteit die heeft gevalideerd; focus (kennis, competenties of persoonlijke ontwikkeling); aanwezigheid van een afzonderlijk certificaat; beschrijving in maximaal zestig woorden.


8 Productie?

We hebben het systeem inmiddels compleet geautomatiseerd en volledig geïntegreerd in ons portfolio. Nadat de mentor met de leerling tot overeenstemming is gekomen over de activiteiten die op het plusdocument geplaatst gaan worden, wordt het plusdocument gegenereerd. De decaan/teamleider verzamelt de plusdocumenten en neemt het initiatief om samen met de administratie te zorgen voor het afdrukken op formeel papier, waarna de directeur kan ondertekenen en ze plechtig uitgereikt kunnen worden bij de diploma-uitreiking.


9 Communicatie?

De communicatie met betrekking tot het plusdocument (als uitvloeisel van LOB) is een belangrijk element. De mentor is hierin de cruciale factor: deze heeft met de leerling de gesprekken over LOB en dus ook over de vraag welke plusactiviteiten door de leerling op het plusdocument geplaatst kunnen worden. Dat verlangt van de decaan en teamleider een zekere alertheid naar de mentoren om regelmatig aandacht te vestigen op het werken met het portfolio Droomloopbaan en leerlingen tijdig, indien nodig, tot het verkrijgen van ondersteunende documenten aan te zetten. Van de mentoren wordt verwacht dat zij, nadat zij met de leerlingen tot overeenstemming zijn gekomen over de activiteiten die op het plusdocument geplaatst gaan worden, het document genereren en aan de decaan/teamleider doen toekomen. Dat verlangt van de decaan/teamleider initiatieven om deze taak onder de aandacht van de mentoren te brengen en te houden.
In de communicatie met de buitenwereld en met de ouders speelt het plusdocument tot nu toe geen rol.


Bovenstaande punten zijn gebaseerd op het instrument van de VO-raad waarmee je plusdocumenten kunt vergelijken en is enkel en alleen bedoelt als richtlijn. Je kunt als school natuurlijk geheel je eigen invulling hieraan geven, vanzelfsprekend wel binnen de kaders en mogelijkheden van ons als droomloopbaan team.


Veel succes namens droomloopbaan,


Justin en Marc